Regulamin serwisu JCHost.pl

Dzień dobry!

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://jchost.pl (dalej jako: „JCHost.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z JCHost.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez nas usług, w tym również kwestie naszej odpowiedzialności.

Pobierz regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Zespół JCHost.pl

1) Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem JCHost.pl jest Marcin Ćwiertnia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Ćwiertnia JC HOST.PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740, adres poczty elektronicznej: biuro@jchost.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (12) 350-55-00 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), a także stanowi wzorzec umowy zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą, którego warunki mają domyślnie zastosowanie w razie braku ustalenia dla danej Usługi odmiennych warunków (np. w ramach odrębnego, szczegółowego regulaminu Usługi) lub w zakresie nieuregulowanymi tymi warunkami. Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w taki sposób, aby każdy Usługobiorca mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego i dostępnych w nim Usług, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania przysługuje tym przepisom.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki umowne oraz ustawowe Usługodawcy).

2) Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają

 1. REGULAMIN – nniniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczenia Usług wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, JCHOST.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://jchost.pl oraz jego subdomenami.
 3. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego lub/i dostępnych w nim Usług.
 4. USŁUGODAWCA – Marcin Ćwiertnia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Ćwiertnia JC HOST.PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740, adres poczty elektronicznej: biuro@jchost.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (12) 350-55-00
 5. USŁUGA,USŁUGI– wszelkie usługi, w tym (1) usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.); (2) usługi cyfrowe pozwalające na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz (3) inne usługi niebędące usługami świadczonymi drogą elektroniczną ani usługami cyfrowymi, np. usługi pośrednictwa; – dostępne w Serwisie Internetowym i świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Specyfikacji Usługi oraz Umowie o Świadczenie Usługi.
 6. SPECYFIKACJA USŁUGI – szczegółowe informacje dotyczące zasad działania, zakresu, funkcjonalności i czasu trwania Usług dostępnych w Serwisie Internetowym. Specyfikacja Usługi dostępna jest we właściwych zakładkach informacyjnych na stronach Serwisu Internetowego dotyczących Usługi danego rodzaju.
 7. DOMENA – unikalny ciąg znaków tworzący adres internetowy, który może zostać zarejestrowany przez Operatora Rejestru Domen dla Klienta za pośrednictwem Usługodawcy JCHost.pl pod warunkiem jego dostępności.
 8. USŁUGA DOMENY – Usługa polegająca na pośrednictwie Usługodawcy w rejestracji (bądź przedłużeniu) wybranej przez Klienta Domeny albo uzyskaniu opcji na Domenę za pomocą Rejestratora Domeny lub też bezpośrednio od Operatora Rejestru Domen, w zależności od wybranego typu Domeny.
 9. CERTYFIKAT SSL – narzędzie służące poświadczeniu autentyczności Domeny, tożsamości jej właściciela oraz bezpieczeństwa połączenia ze stroną internetową, do której Domena przekierowuje.
 10. USŁUGA CERTYFIKATU SSL – Usługa polegająca na pośrednictwie Usługodawcy w wystawieniu (bądź odnowieniu) Certyfikatu SSL dla Domeny Klienta za pomocą Organizacji Certyfikującej.
 11. USŁUGA HOSTINGU – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni serwera wydzielonego dla Usługobiorcy przez Usługodawcę do utrzymywania plików Usługobiorcy w Internecie, możliwości przesyłania danych do i z Internetu za jego pośrednictwem, a także innych funkcjonalności – na warunkach wskazanych szczegółowo w zawartej Umowie o Świadczenie Usług, Regulaminie oraz Specyfikacji Usług.
 12. REJESTRATOR DOMENY – pośrednik, który w zakresie prowadzonej profesjonalnie działalności zajmuje się na rzecz Klienta czynnościami zmierzającymi do rejestracji Domeny przez Operatora Rejestru Domen. W zależności od wybranego typu Domeny Rejestratorem Domeny może być bezpośrednio Usługodawca JCHost.pl lub też odrębny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy JCHost.pl.
 13. OPERATOR REJESTRU DOMEN – odrębny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy JCHost.pl, który odpowiada za prowadzenie i zarządzanie rejestrem Domen danego rodzaju. Operator Rejestru Domen jest każdorazowo stroną umowy o utrzymywanie Domeny zawartej przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usługodawcy JCHost.pl.
 14. ORGANIZACJA CERTYFIKUJĄCA – odrębny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy JCHost.pl, który w zakresie prowadzonej profesjonalnie działalności zajmuje się wystawianiem Certyfikatów SSL.
 15. CENNIK – cennik korzystania z Usług JCHost.pl dostępny we właściwej zakładce informacyjnej na stronie Serwisu Internetowego odnoszącej się do Usługi danego rodzaju wybranej przez Klienta.
 16. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG, UMOWA – umowa o świadczenie Usług zawierana lub zawartana czas określony pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego i wykonywana zgodnie z treścią Zamówienia, Specyfikacją Usługi oraz niniejszym Regulaminem.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług z Usługodawcą.
 18. PANEL KLIENTA – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym JCHost.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Panel Klienta umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pozostałych Usług w zakresie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w tym również zarządzanie zakupioną Usługą Hostingu, Certyfikatami SSL oraz Domenami.
 19. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. PROGRAM PARTNERSKI – rodzaj programu lojalnościowego, polegającego na umożliwieniu Usługobiorcom zdobywania prowizji w zamian za pozyskiwanie nowych Klientów dla Usługodawcy na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3) Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za należyte świadczenie Usług. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych Usług.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z JCHost.pl, w tym z jego Usług, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Cennikiem, Specyfikacją Usług, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z JCHost.pl: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnie wspieranej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i dostępnych w nim Usług było bezpieczne, w szczególności poprzez podejmowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie końcowe, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

4) Usługi dostępne w JCHost.pl

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. W Serwisie Internetowym dostępne są odpłatne Usługi, z których Usługobiorca może korzystać na warunkach Umowy o Świadczenie Usług zawieranej z Usługodawcą. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności, o wysokości ponoszonych kosztów, a także o minimalnym czasie trwania zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej Umowy przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych Usług.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących odpłatnych Usług:
  • Usługa Hostingu.
  • Usługa Certyfikatu SSL.
  • Usługa Domeny.
 4. Korzystanie z wymienionych Usług wymaga posiadania przez Usługobiorcę dostępu do Panelu Klienta.
 5. Usługodawca może oferować również na stronie Serwisu Internetowego pakiety łączące w sobie kombinację Usług Hostingu, Usług Certyfikatu SSL oraz Usług Domeny, w tym również w powiązaniu z dodatkowymi usługami oraz produktami cyfrowymi przedstawionymi w opisie danego pakietu. Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług mogą być również świadczenia obejmujące udostępnienie określonego oprogramowania wraz z udzieleniem stosownej licencji na jego wykorzystanie, a także instalacją i konfiguracją oprogramowania na serwerze według potrzeb Usługobiorcy. W każdym wypadku szczegółowy zakres usług i produktów wchodzących w skład zawieranej Umowy o Świadczenie Usług przedstawiany jest Usługobiorcy przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych Usług.
 6. Szczegółowy opis Usług i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz Specyfikacji Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego.
 7. Wszelkie dodatkowe, nieuregulowane poniżej usługi, wykraczające poza zakres standardowego wsparcia technicznego, są odpłatne i wyceniane przez Usługodawcę indywidualnie. W celu skorzystania z takiej usługi Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą poza Serwisem Internetowym, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@jchost.pl. Świadczenie usług dodatkowych może odbywać się na warunkach ustalonych przez strony indywidualnie bądź też z uzupełnieniem o postanowienia niniejszego Regulaminu.

5) Korzystanie z panelu klienta

 1. Rozpoczęcie korzystania z Panelu Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Rejestracja”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Dostęp do Panelu Klienta może zostać również utworzony w trakcie składania Zamówienia na wybraną odpłatną Usługę. W takiej sytuacji dostęp do Panelu Klienta staje się aktywny z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Korzystanie z Panelu Klienta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania dodatkowych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Dostęp do Panelu Klienta świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Panelu Klienta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie.
 7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Panelu Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” znajdującej się na stronie Serwisu Internetowego albo drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@jchost.pl.pl. W przypadku rezygnacji z Panelu Klienta w trakcie trwania odpłatnie świadczonych Usług, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany okres korzystania z Usług, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 8. Zakończenie dostępu Usługobiorcy do Panelu Klienta w jakimkolwiek trybie powoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niego danych Usługobiorcy, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy, w niezbędnym zakresie, w celach innych niż prowadzenie Panelu Klienta, na zasadach przewidzianych w polityce prywatności JCHost.pl.

6) Składanie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. W Serwisie Internetowym możliwe jest dokonywanie zakupu odpłatnych Usług. Zakup Usług następuje w drodze Zamówienia składanego za pomocą interaktywnego formularza, co prowadzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług między Usługobiorcą i Usługodawcą.
 2. Usługodawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług poinformować Usługobiorcę o głównych cechach Usługi, której ona dotyczy. Usługodawca wykonuje obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez udostępnienie Usługobiorcy w sposób widoczny i zrozumiały informacji zawartych w Specyfikacji Usług oraz Cenniku.
 3. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszej Usługi do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Dodanie Usługi do koszyka może być w niektórych przypadkach poprzedzone koniecznością indywidualnej konfiguracji albo weryfikacji dostępności określonej Usługi (np. Domeny).
 4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie JCHost.pl). W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacji dotyczących Umowy o Świadczenie Usług: rodzaj oraz ilość Usług i sposób płatności. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W sytuacji gdy Usługobiorca nie posiada dostępu do Panelu Klienta, wymagane jest także podanie hasła w celu utworzenia tego dostępu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy o Świadczenie Usług. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług.
 6. Cena lub wynagrodzenie za Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Usługi nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w Cenniku oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. W razie Umowy zawieranej na czas nieoznaczony Usługodawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej Umowy.
 7. Płatność z tytułu Umowy o Świadczenie Usług dokonywana jest przez Usługobiorcę na podstawie proformy udostępnionej w ramach Panelu Klienta w historii złożonych Zamówień.
 8. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy o Świadczenie Usług:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  • Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPay.com lub PayPal.com (aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://tpay.com oraz https://paypal.com/pl).
 9. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie JChost.pl przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.5 Regulaminu. Warunki Umowy zostają dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym JCHost.pl.

7) Ogólne warunki umowy o świadczenie usług

 1. Przedmiotem zobowiązania Usługodawcy z tytułu zawartej Umowy, niezależnie od rodzaju wybranej Usługi, jest zawsze obowiązek starannego i rzetelnego świadczenia Usług, w sposób zgodny ze Specyfikacją Usług i przyjętym Zamówieniem. Zobowiązanie Usługodawcy wobec Usługobiorcy jest zobowiązaniem starannego działania, co oznacza, że pomimo dochowania należytej staranności, Usługodawca nie może zagwarantować, iż Usługi przyniosą określony, zamierzony przez Usługobiorcę rezultat. Postanowienie niniejszego punktu Regulaminu ma wyłącznie charakter informacyjny, nie ma ono na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.
 2. Usługodawca może przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług posługiwać się pomocą podmiotów trzecich, w tym również powierzać im wykonanie części lub całości Usługi, gdy wynika to z właściwości danej Usługi.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta, z wyjątkiem Usługi Hostingu, która uruchamiana jest warunkowo na okres 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę. Jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności z tytułu Umowy o Świadczenie Usług w przepisanym wyżej terminie, dostęp do Usługi Hostingu zostaje automatycznie zawieszony.
 4. Opłata tytułem Umowy o Świadczenie Usług naliczana jest z góry za wybrany przez Usługobiorcę rodzaj oraz okres świadczenia Usługi. W przypadku upływu wykupionego okresu świadczenia Usługi, Usługobiorca może przedłużyć Umowę na kolejny okres. Opłata obowiązująca za kolejny okres zostaje stwierdzona proformą, którą Usługodawca wystawia dla Usługobiorcy na 21 dni kalendarzowych przed upływem pierwotnego czasu trwania Umowy. Usługobiorca, chcąc kontynuować Umowę o Świadczenie Usług, może dokonać jej przedłużenia, opłacając proformę najpóźniej przed wygaśnięciem Umowy.
 5. W przypadku nieopłacenia proformy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7.4 Regulaminu, Umowa o Świadczenie Usług automatycznie wygasa, a wraz z nią zawieszony zostaje dostęp Usługobiorcy do Usług będących przedmiotem Umowy. Usługobiorca może dokonać zakupu Usług w taki sam sposób jak za pierwszym razem, składając ponownie Zamówienie. W takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje jednak Usługobiorcy, że wszystkie Usługi będą w dalszym ciągu dostępne i możliwe do świadczenia w tym samym zakresie, jaki był przedmiotem pierwotnej Umowy (np. ze względu na zajęcie Domeny przez innego Usługobiorcę).
 6. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób nienaruszający powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, treści naruszających zasady netykiety oraz treści mogących wprowadzić w błąd Usługodawcę, pozostałych Usługobiorców oraz osoby trzecie.
 7. Usługobiorca korzystający z Usług, które polegają na udostępnianiu mu określonych treści cyfrowych przez Usługodawcę JCHost.pl lub inne podmioty trzecie działające na zlecenie Usługodawcy, zobowiązany jest nie usuwać oznaczeń Usługodawcy lub właściwego podmiotu trzeciego znajdujących się na takich materiałach (w tym jego nazwy, logo, reklam). Dodatkowo, o ile dla wspomnianych treści cyfrowych nie określono indywidualnych warunków korzystania z nich lub też w zakresie nieuregulowanym tymi warunkami, przyjmuje się, że:
  • Prawa do treści cyfrowych, w tym także prawa autorskie w przypadku treści cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, przysługują Usługodawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
  • Usługobiorca jest uprawniony korzystać z treści cyfrowych w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z nich dla celów określonych Umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
  • Korzystanie przez Usługobiorcę z treści cyfrowych możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Usługobiorcy, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień umowy: (1) Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania treści cyfrowych osobom trzecim, w tym ich wprowadzania do obrotu; (2) Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z treści cyfrowych; (3) Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w treści cyfrowe, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z tych treści zgodnie z właściwościami danej Usługi.
  • Korzystanie przez Usługobiorcę z treści cyfrowych Usługodawcy możliwe jest wyłącznie przez czas trwania Umowy o Świadczenie danej Usługi.
 8. Umowa o Świadczenie Usług wiąże Usługobiorcę i Usługodawcę przez okres, na jaki została zawarta, zgodnie z przyjętym Zamówieniem oraz Specyfikacją Usług. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa albo też na indywidualnych warunkach za zgodnym porozumieniem stron.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, które uzasadniają rezygnację z korzystania z Usługi, takie jak np. uporczywe zaniedbania Usługodawcy w wykonywaniu Umowy. W przypadku skutecznego wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonych należności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu trwania Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza innych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem (lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta), przyznanych przez przepisy bezwzględnie wiążącego prawa.
 10. W odniesieniu do Usług stanowiących usługi cyfrowe, które są dostarczane w sposób ciągły, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z zawartą Umową, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. gdy zmiana jest niezbędna do dostosowania usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Usługi lub korzystanie z niej, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail) o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z umową w stanie niezmienionym. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

8) Warunki korzystania z usługi hostingu

 1. Uruchomienie Usługi Hostingu następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi Hostingu zgodnie z jego przeznaczeniem, Umową o Świadczenie Usług, Specyfikacją Usługi oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do: (1) nieprzekraczania określonych w Umowie limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej, (2) nieużywania Usługi Hostingu w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu teleinformatycznego JCHost.pl oraz naruszanie zasad współużytkowania zasobów oraz (3) chronienia swoich danych dostępowych do serwera przed osobami trzecimi.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Usługi Hostingu do przechowywania informacji i danych zawierających bezprawne treści warezowe (np. nielegalnie pozyskane pliki komputerowe) lub pornograficzne oraz inne treści niezgodne z obowiązującym prawem, a także zabronione jest wykorzystywanie Usługi Hostingu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), w tym także zapytań o wyrażenie zgody na jej przesłanie mających charakter takich informacji.
 4. W ramach Usługi Hostingu zabronione jest przechowywanie danych, które zawierają złośliwe oprogramowanie (w tym przede wszystkim wirusy komputerowe takie jak „robaki” czy „konie trojańskie”) albo w inny sposób są przeznaczone lub mogą skutkować wyrządzeniem szkód po stronie Usługodawcy lub pozostałych użytkowników Internetu.
 5. Usługodawca nie nadzoruje ani nie weryfikuje treści zamieszczanych lub przesyłanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usługi Hostingu w systemie teleinformatycznym JCHost.pl, jednak w razie powzięcia wiarygodnej informacji albo zawiadomienia go o ich bezprawności, podejmuje niezwłocznie odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 6. W przypadku gdy informacja powzięta przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 8.5 Regulaminu ma charakter urzędowego zawiadomienia o bezprawności danych, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody mogące wyniknąć z ograniczenia lub wyłączenia dostępu do tych danych w ramach Usługi Hostingu.
 7. W przypadku gdy Usługodawca zamierza podjąć kroki w celu uniemożliwienia dostępu do danych, co do bezprawności których powziął wiarygodną informację, Usługodawca obowiązuje się zawiadomić o tym niezwłocznie Usługobiorcę w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez Usługobiorcę w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej. W razie zawiadomienia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody mogące wyniknąć z ograniczenia lub wyłączenia dostępu do tych danych w ramach Usługi Hostingu.
 8. Usługodawca w ramach Usługi Hostingu dokonuje codziennie kopii zapasowych danych Usługobiorcy na serwerze, z zastrzeżeniem, że każda kopia zapasowa dostępna jest przez okres nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia jej wykonania. Usługobiorca powinien we własnym zakresie zapisywać oraz archiwizować kopie zapasowe, do których dostęp pragnie zachować po upływie wyżej wspomnianego okresu.
 9. Usługodawca przez cały okres trwania Umowy o Świadczenie Usług udostępnia Usługobiorcy kanał wsparcia technicznego w zakresie korzystania z Usługi Hostingu. Wsparcie techniczne prowadzone jest w języku polskim. Skorzystanie ze wsparcia technicznego możliwe jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zakładce informacyjnej „Pomoc” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego albo za pomocą wewnętrznego modułu obsługi zgłoszeń dostępnej z poziomu Panelu Klienta. Wsparcie techniczne nie obejmuje konfiguracji Usługi Hostingu pod konkretne wymagania i preferencje Usługobiorcy. Wsparcie techniczne nie wyłącza ani nie ogranicza również prawa Usługobiorcy do złożenia reklamacji w zakresie nienależycie spełnionego świadczenia, zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji określoną w pkt. 14 Regulaminu.

9) Warunki korzystania z usługi domeny

 1. Przedmiotem Usługi Domeny jest rejestracja (odnowienie) wybranej przez Klienta Domeny, co polega na zapewnieniu Klientowi możliwości zawarcia lub kontynuacji umowy o utrzymywanie Domeny z odpowiednim Rejestratorem Domeny lub Operatorem Rejestru Domen, z którymi współpracuje Usługodawca. Rola Usługodawca przy wykonaniu Usługi Domeny różni się w zależności od typu Domeny wybranej przez Klienta.
  • W przypadku większości Domen Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika, który przy wykonaniu Usługi może korzystać z pośrednictwa dalszych Rejestratorów Domen zajmujących się sprzedażą Domen danego rodzaju w ramach rejestru prowadzonego przez właściwego Operatora Rejestru Domen.
  • W przypadku Domen polskich (z końcówką .pl) – Usługodawca może także pełnić rolę Rejestratora Domeny akredytowanego przy NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej). W takim przypadku Usługodawca jako Rejestrator Domeny dokonuje czynności zmierzających do zawarcia umowy o utrzymywanie Domeny między NASK jako Operatorem Rejestru Domen a Klientem jako abonentem Domeny bez dodatkowych pośredników na podstawie udzielonego przez Klienta upoważnienia. Klient z chwilą złożenia Zamówienia na Usługę Domeny upoważnia Usługodawcę JCHost.pl do dokonywania wobec NASK wszelkich czynności, w tym także czynności prawnych, dotyczących realizacji Usługi Domeny (w tym rejestracji, przedłużenia lub opcji na Domenę) i danych dotyczących Klienta lub/i reprezentowanego przez niego podmiotu będącego beneficjentem Usługi, a w szczególności: (i) rejestracji Domeny, (ii) zmiany abonenta Domeny, (iii) usunięcia Domeny / opcji na Domenę, (iv) zmiany danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla Domeny oraz (v) świadczenia przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Klienta lub/i reprezentowanego przez niego podmiotu będącego beneficjentem Usługi, służącymi do korzystania z Usługi Domeny, na rzecz Usługodawcy JCHost.pl.
  Usługodawca w ramach zawieranej Umowy zapewnia Klientowi potrzebne wsparcie i pośrednictwo, występując w jego imieniu i na jego rzecz, w zależności od typu Domeny, przed Rejestratorem Domeny lub bezpośrednio przed Operatorem Rejestru Domen, w celu koordynacji formalności i przekazywania informacji w zakresie wymaganym dla rejestracji Domeny dla Klienta i w konsekwencji zawarcia przez Klienta umowy o utrzymywanie danej Domeny z odpowiednim podmiotem trzecim. Usługę Domeny uznaje się za wykonaną przez Usługodawcę JCHost.pl z chwilą potwierdzenia Klientowi pomyślnej rejestracji (odnowienia) Domeny po stronie właściwego podmiotu trzeciego odpowiedzialnego za jej utrzymywanie.
 2. Klient obowiązany jest do wybrania takiej Domeny, która nie będzie naruszała obowiązujących przepisów prawa, w tym również praw wyłącznych należących do podmiotów trzecich, albo godziła w zasady współżycia społecznego, co mogłoby sprzeciwiać się rejestracji Domeny.
 3. Usługa Domeny świadczona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem, Specyfikacją Usługi oraz odrębnym regulaminem Rejestratora Domeny lub Operatora Rejestru Domen. Usługodawca udostępnia regulaminy wszystkich Rejestratorów Domen i Operatorów Rejestrów Domen, których Domeny oferuje, na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług. Usługodawca informuje również o danych podmiotu odpowiedzialnego za proces rejestracji Domeny dla Klienta, z którym Klient jako abonent Domeny zawiera docelową umowę o korzystanie z tej Domeny. Wszystkie regulaminy mające zastosowanie do Usługi Domeny oferowanej przez Usługodawcę JCHost.pl dostępne są nadto pod poniższymi adresami:
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie warunków świadczenia Usługi Domeny z warunkami odrębnych regulaminów wymienionych w punkcie wyżej, pierwszeństwo stosowania przysługuje odpowiednim warunkom regulaminów odrębnych.
 5. Rejestracja Domeny Klienta następuje w terminie 2 Dni Roboczych liczonych od chwili odnotowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy
 6. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi rejestracji Domeny w sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Rejestrator Domeny lub Operator Rejestru Domen, działając na podstawie udostępnianego przez siebie regulaminu, będzie uprawniony, aby odmówić rejestracji Domeny (np. gdy Domena została już zajęta przez inny podmiot). W przypadku braku możliwości rejestracji Domeny, Klientowi należy się pełen zwrot należności uiszczonych z tytułu Usługi Domeny.

10) Warunki korzystania z usługi certyfikatu SSL

 1. W przypadku Usługi Certyfikatu SSL Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika, który przekazuje dyspozycję Klienta, zgodnie ze złożonym Zamówieniem, do właściwej Organizacji Certyfikującej odpowiedzialnej za wystawienie i utrzymywanie Certyfikatu SSL przez cały okres trwania Umowy. Usługodawca w ramach zawieranej Umowy zapewnia więc Klientowi potrzebne wsparcie i pośrednictwo, występując w jego imieniu i na jego rzecz w celu koordynacji formalności i przekazywania informacji w zakresie wymaganym dla zawarcia przez Klienta umowy o korzystanie z Certyfikatu SSL z odpowiednim podmiotem trzecim. Usługę Certyfikatu SSL uznaje się za wykonaną przez Usługodawcę JCHost.pl z chwilą potwierdzenia Klientowi pomyślnego wystawienia (odnowienia) Certyfikatu SSL po stronie odpowiedniego podmiotu trzeciego odpowiedzialnego za jego utrzymywanie.
 2. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą oraz Organizacją Certyfikującą w celu zapewnienia możliwości należytego wykonania Usługi Certyfikatu SSL. Klient obowiązany jest w szczególności do dostarczenia wymaganych informacji i dokumentów, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowej weryfikacji jego tożsamości i wystawienia Certyfikatu SSL zgodnie z dyspozycją Klienta.
 3. Usługa Certyfikatu SSL świadczona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem, Specyfikacją Usługi oraz odrębnym regulaminem Organizacji Certyfikującej. Usługodawca udostępnia regulaminy wszystkich Organizacji Certyfikujących, których Certyfikaty SSL oferuje, na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług. Usługodawca informuje również o danych Organizacji Certyfikującej odpowiedzialnej za proces wystawienia Certyfikatu SSL dla Klienta, z którą Klient zawiera docelową umowę o korzystanie z Certyfikatu SSL. Wszystkie regulaminy, mające zastosowanie do Usługi Certyfikatu SSL oferowanej przez Usługodawcę JCHost.pl, dostępne są nadto pod poniższymi adresami:
  • https://letsencrypt.org/docs/ – w tym zakresie Usługodawca działa jako pośrednik kalifornijskiej organizacji non-profit Internet Security Research Group (1 Letterman Drive, Suite D4700, San Francisco, CA 94129).
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie warunków świadczenia Usługi Certyfikatu SSL z warunkami odrębnych regulaminów wymienionych w punkcie wyżej, pierwszeństwo stosowania przysługuje odpowiednim warunkom regulaminów odrębnych.
 5. Wystawienie Certyfikatu SSL następuje w terminie 7 Dni Roboczych liczonych od chwili odnotowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy oraz dostarczenia przez Klienta wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez Organizację Certyfikującą.
 6. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi uzyskania Certyfikatu SSL w sytuacji, w której przyczyną może być brak współdziałania ze strony Klienta albo gdy z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy Organizacja Certyfikująca, działając na podstawie udostępnianego przez siebie regulaminu, będzie uprawniona, aby odmówić wystawienia Certyfikatu SSL (np. gdy Klient nie spełnia wymogów regulaminowych Organizacji Certyfikującej dla uzyskania Certyfikatu SSL). W przypadku braku możliwości otrzymania Certyfikatu SSL, Klientowi należy się pełen zwrot należności uiszczonych z tytułu Usługi Certyfikatu SSL.
 7. W przypadku uzyskania przez Klienta Certyfikatu SSL przedmiotem świadczenia Usługodawcy, w zależności od zakresu Umowy o Świadczenie Usług, może być również instalacja Certyfikatu SSL na Domenie Klienta oraz zapewnienie Klientowi potrzebnego wsparcia technicznego przez cały okres trwania Certyfikatu SSL.

11) Zawieszenie i zakończenie dostępu do usług

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z JCHost.pl lub poszczególnych Usług zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie oraz Umowie o Świadczenie Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług na rzecz danego Usługobiorcy. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne.
 3. Zawieszenie, a w ostateczności także zakończenie świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy może wystąpić wyłącznie z ważnych powodów, to jest w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy przez Usługobiorce, a w szczególności w następujących przypadkach:
  • gdy Usługobiorca podaje niepełne (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwe dane kontaktowe lub rozliczeniowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
  • gdy Usługobiorca składa Zamówienia na Usługi w celu innym niż zawarcie Umowy;
  • gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  • gdy Usługobiorca nie stosuje się do warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie, Zamówieniu, Specyfikacji Usług lub właściwym odrębnym regulaminie dotyczącym danej Usługi;
  • gdy działania danego Usługobiorcy szkodzą bezprawnie renomie Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  • gdy Usługobiorca zamieszcza lub przesyła w ramach Serwisu Internetowego jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;
  • gdy działania danego Usługobiorcy prowadzą do zakłócenia prawidłowego działania Serwisu Internetowego i jego Usług lub ograniczają bądź utrudniają w jakikolwiek sposób możliwość korzystania z Usług przez innych Usługobiorców;
  • gdy działania danego Usługobiorcy zagrażają bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwu innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu.
 4. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy, uwzględniając wagę i powtarzalność naruszenia dokonanego przez Usługobiorcę oraz konsekwencje tej decyzji dla danego Usługobiorcy, ale także mając na względzie bezpieczeństwo Serwisu Internetowego i pozostałych jego Usługobiorców. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o zawieszeniu świadczenia Usług. Zakończenie świadczenia Usług jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie umowy z Usługobiorcą i może wystąpić w przypadku, gdy zawieszenie dostępu do Usługi okazuje się niewystarczające lub jest niecelowe z uwagi na uporczywość lub rażący charakter naruszeń.
 5. Zawieszenie Usług może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustąpienia przyczyny zastosowanego zawieszenia. Zawieszenie polega na całkowitym zawieszeniu dostępu do Usługi lub tylko jej niektórych funkcjonalności (np. brak możliwości korzystania z Usługi Hostingu, blokada dostępu do danych i plików Usługobiorcy zgromadzonych w ramach serwera).
 6. Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa zawieszenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od chwili powzięcia informacji na ten temat.
 7. Usługodawca w przypadku zawieszenia Usługi trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn zawieszenia ma prawo zakończyć świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorcy (wypowiedzieć Umowę) przy zachowaniu 7-dniowego terminu wypowiedzenia, przesyłając takiemu Usługobiorcy stosowne oświadczenie co najmniej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail udostępniony do kontaktu w Panelu Klienta. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy:
  • Usługodawca podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia swoich Usług na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu,
  • dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości Usług na jego rzecz,
  • dany Usługobiorca, mimo upomnienia o obowiązku dokonania płatności, zalega z wymagalnymi płatnościami za Usługi przez nieprzerwany okres 30 dni kalendarzowych.
  W powyższych przypadkach, gdy okres wypowiedzenia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy decyzję o wypowiedzeniu Umowy najpóźniej w chwili, w której staje się ona skuteczna, wraz z podaniem przyczyny.
 8. Wypowiedzenie pociąga za sobą ustanie świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, co prowadzi do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy gromadzonych w związku z korzystaniem z tej Usług (np. wszystkie dane i pliki Usługobiorcy zgromadzone na serwerze w ramach Usługi Hostingu).
 9. Zakończenie świadczenia Usług w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych Usługobiorcy, w niezbędnym zakresie, w celach innych niż świadczenie Usługi, na zasadach przewidzianych w polityce prywatności JCHost.pl.
 10. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot należności ani przedłużenie okresu świadczenia Usługi w przypadku, gdy niemożliwość korzystania z Usługi wynikła bezpośrednio z okoliczności zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę i wskazanych w pkt. 11.3 Regulaminu. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, w szczególności w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia lub prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12) Program partnerski

 1. Program Partnerski jest dostępny dla każdego Usługobiorcy bez konieczności rejestracji w Serwisie Internetowym oraz dokonywania jakichkolwiek innych czynności.
 2. Dołączenie do Programu Partnerskiego jest możliwe w drodze zgłoszenia wysyłanego przez Usługobiorcę za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w zakładce „Program partnerski” znajdującej się na stronie JCHost.pl.
 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Usługodawca może nawiązać z Usługobiorcą kontakt i ustalić z nim warunki ewentualnej współpracy. Zgłoszenie ma dla Usługodawcy charakter niewiążącego zapytania i nie zobowiązuje Usługodawcy do podjęcia z Usługobiorcą współpracy w zakresie uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 4. Program Partnerski pozwala Usługobiorcy zarabiać na prowizji od Zamówień składanych przez Usługobiorców, którzy skorzystali z odpłatnej Usługi z polecenia tego Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonywać polecenia Usług innym osobom trzecim, które nie korzystały w przeszłości z Usług dostępnych w JCHost.pl.
 5. Usługobiorca może dokonywać polecenia w dowolny prawnie dopuszczalny sposób, który nie będzie godził w renomę i dobra osobiste Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego. Polecanie Usług nie może polegać na wprowadzaniu w błąd lub dezinformowaniu osób trzecich przez Usługobiorcę co do oferty Usługodawcy.
 6. Usługobiorcy przysługuje prowizja jednorazowo za każdego Klienta, który opłacił Usługę Hostingu oraz poinformował Usługodawcę jeszcze przed zawarciem Umowy, że Usługa Hostingu została mu polecona przez tego Usługobiorcę. Prowizja należy się wyłącznie za Klienta, który po raz pierwszy korzysta z Usługi Hostingu w JCHost.pl. Prowizja wynosi 50% wartości netto ceny Usługi Hostingu zakupionej przez poleconego Klienta.
 7. Prowizja uzyskiwana przez Usługobiorcę w ramach Programu Partnerskiego może zostać wypłacona po osiągnięciu minimalnej kwoty 100,00 zł. Podstawą do wypłacenia prowizji jest prawidłowo wystawiona faktura VAT (w przypadku Usługobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) lub rachunek (w przypadku Usługobiorcy nieprowadzącego działalności gospodarczej). Wypłata prowizji następuje w sposób i w terminie ustalonym indywidualnie przez Usługobiorcę z Usługodawcą.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Programu Partnerskiego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, jak i osób trzecich.
 9. Usługobiorcy zakazuje się działań zmierzających do obejścia warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim, w szczególności poprzez pozorowanie poleconych Klientów oraz składanie fałszywych Zamówień.
 10. Uzasadnione podejrzenie stosowania przez Usługobiorcę praktyk, które są niezgodne z warunkami Programu Partnerskiego, uprawnia Usługodawcę do zawieszenia udziału Usługobiorcy w Programie Partnerskim oraz wstrzymania wypłaty zgromadzonych przez Usługobiorcę środków do czasu wyjaśnienia sprawy.

13) Kontakt z usługodawcą

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt” znajdującej się na stronie Serwisu Internetowego oraz moduł obsługi zgłoszeń dostępny z poziomu Panelu Klienta, za pośrednictwem których Usługobiorca może wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z JCHost.pl, a także uzyskać wsparcie techniczne w zakresie problemów dotyczących działania Usług.
 2. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: biuro@jchost.pl).

14) Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego i dostępnych w nim Usług oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy,
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta/Usługobiorcy określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Usługi z zawartą Umową:
  • Usługodawca odpowiedzialny jest za świadczenie Usług z należytą starannością, rzetelnie i zgodnie z zawartą Umową. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi określona jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące umów o świadczenie usług.
  • W przypadku reklamacji Usługi stanowiącej usługę cyfrową zakupionej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej Usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności Usługi z zawartą umową.
 3. Reklamacje związane z Usługami, a także inne reklamacje i zgłoszenia dotyczące działania Usługodawcy lub Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@jchost.pl, za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu lub też przy użyciu modułu zgłoszeń dostępnego z poziomu Panelu Klienta.
 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

15) Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem umów wymienionych w pkt. 15.4 oraz kosztów określonych w pkt. 15.5 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jchost.pl lub pisemnie na adres: ul. Wspólna 11, 32- 085 Modlniczka. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 15.4 wyżej, obowiązują poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta:
  • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt. 15.5 lit. b) poniżej. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Panelu Klienta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Klientem/Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

16) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

17) Przerwy i awarie techniczne

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchy w Serwisie Internetowym (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań spowodowane przerwami i awariami technicznymi, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to ustawowej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta/Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, w szczególności w zakresie reklamacji nienależytego spełnienia świadczenia.

18) Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt 19. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta/Usługobiorcę niebędącego Konsumentem. Usługi. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta/Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę o Świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 3. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usługobiorcy dostępu do Panelu Klienta albo wstrzymania realizacji Zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku, do wysokości 500,00 (pięćset) złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. błędy i awarie techniczne, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, zmiany przepisów prawa, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

20) Powierzenie danych osobowych

 1. Korzystanie z Usługi Hostingu dostępnej w JCHost.pl może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, danych osobowych należących do osób trzecich. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wprowadzane przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego JCHost.pl bądź też mogą być udostępniane samodzielnie przez osoby korzystające z zasobów Usługobiorcy zamieszczonych na serwerze udostępnianym w ramach Usługi Hostingu, co prowadzi do udostępnienia tych danych Usługobiorcy, a w konsekwencji również Usługodawcy.
 2. Szczegółowe kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

21) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez JCHost.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług; dodania nowych Usług; rozwoju funkcjonalności i zasobów Serwisu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym jego Usług i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany sposobów i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym jego Usług i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  • W przypadku umów o charakterze ciągłym, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług,

Zespół JCHost.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej: „Powierzający”) oraz Usługodawca (dalej: „Procesor”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową powierzenia (dalej: „Umowa powierzenia”) oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem w rozumieniu rozporządzenia RODO.
 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Powierzającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych może być zróżnicowany i obejmuje w szczególności dane osób trzecich, które Powierzający wprowadził do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Procesora, jak również dane, które te osoby trzecie samodzielnie udostępniają Powierzającemu, a w konsekwencji także Procesorowi, korzystając z usług Powierzającego, które świadczy dla tych osób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Procesora, przy wykorzystaniu tego systemu teleinformatycznego oraz zasobów, które w tym systemie zgromadził i udostępnił następnie osobom trzecim do używania. Procesor może uzyskiwać dostęp do podstawowych danych identyfikujących osoby trzecie, które łączą się z jego serwerem, na którym Powierzający zgromadził zasoby, z których te osoby korzystają.
 4. Dane powierzane są Procesorowi przez Powierzającego wyłącznie w celu:
  • prawidłowego wykonania przez Procesora umowy zawartej z Powierzającym, w tym Umowy o Świadczenie Usług (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Procesor może dokonywać na powierzonych mu danych osobowych czynności przetwarzania polegające na ich przechowywaniu, szyfrowaniu oraz kopiowaniu (w zakresie uzasadnionym dokonywaniem kopii zapasowych zasobów serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak i dla celów wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Powierzającym).
 6. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego, którym jest niniejsza Umowa powierzenia. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, udokumentowanej zgody Powierzającego w tym zakresie.
 7. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
 8. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
 9. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia w jego imieniu.
 10. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 11. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego siedziby Procesora nakazują przechowywanie danych osobowych przez określony czas po zaprzestaniu ich przetwarzania. W takim wypadku Procesor przechowuje dane do celów wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego, czego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 12. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 13. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:
  • o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
  • o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
  • o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  • o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  • o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
 14. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.