(12) 350-55-00 511-075-075

Regulamin promocji – Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej

Regulamin promocji: Black Friday - Hosting WordPress -50% taniej na start

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji “Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej na start” jest JCHost.pl Marcin Ćwiertnia z siedzibą w 32-085 Modlniczka, przy ulicy Wspólnej 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu dokonanego w ewidencji prowadzonej przez Gminę Wielka Wieś, NIP: 5130232935, REGON: 122614740, zwany dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od 22 listopada 2017 roku godziny 16:00 do 26 listopada godziny 23:59, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – JCHost.pl Marcin Ćwiertnia, którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej na start” – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – klient, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być zarówno nowy klient, jak i klient posiadający usługę w serwisie JCHost.pl.
 5. Czas trwania promocji – czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z 50% Rabatu w ramach Promocji “Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej na start” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Rabat – zniżka na zakup pakietu hostingowego WordPress na pierwszy rok rozliczeniowy (hosting WordPress MINI, hosting Worpdress MIDI lub hosting WordPress MAXI) w serwisie JCHost.pl, określona procentowo. Wysokość obowiązującego Rabatu równa się -50% aktualnej ceny.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć zarówno nowi, jak i aktualni klienci serwisu JCHost.pl.
 2. Klient, chcąc skorzystać z Promocji, aby móc ją zobaczyć, musi mieć wyczyszczoną pamięć podręczną przeglądarki oraz usunięte ciasteczka, tzw. “cookies”, które nadaje serwis JCHost.pl celu rozpoznawania swoich użytkowników.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik nie posiadający konta, musi owe konto założyć (zarejestrować się) w serwisie JCHost.pl w czasie trwania Promocji.
 4. Od momentu rejestracji liczony jest czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego w wysokości, jaka obowiązywała w momencie rejestracji. Uczestnik, po złożeniu zamówienia pakietu hostingowego WordPress w czasie trwania Promocji, musi uiścić opłatę pokazaną w koszyku w serwisie JCHost.pl w ciągu maksymalnie 7 dni.
 5. Po kliknięciu na przycisk “Zamów”, Uczestnik zostaje przekierowany na stronę wyboru konfiguracji hostingowej, a następnie stronę zakupu.
 6. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej na start”.
 7. Uczestnik zachowuje prawo do 7 dniowego testowego okresu korzystania z pakietu hostingowego (okres testowy zostaje doliczony do zakupionego pakietu), z tym zastrzeżeniem, że najpierw skorzysta z przysługującego mu Rabatu w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego i wykupi pakiet.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie JCHost.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Black Friday – Hosting WordPress -50% taniej na start”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.